Štatút

STANOVY

Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu

založeného podľa § 20c Z. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisovZakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.2004 bolo založené Združenie miest a obcí okresu Pezinok

a Malokarpatského regiónu so sídlom Horná 20, 900 01 Modra.


Zakladatelia Združenia ako účastníci zmluvy prijali v zmysle § 20c Zákona č.369/90 O obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov tieto


stanovy:


ČASŤ I.

Čl. I.


NÁZOV, SÍDLO A SKRATKA ZDRUŽENIA


  1. Zakladatelia sa dohodli na názve združenia :

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

  2. Združenie môže používať aj skrátený názov : ZMO MR

  3 Sídlom združenia je : Horná 20, 900 01 Modra


Čl. II.


ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ, ZÁNIK ČLENSTVA V ZDRUŽENÍ,

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI


1. Členom združenia sa stáva mesto alebo obec, ktorého primátor resp. starosta na základe uznesenia

obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy o založení združenia, schváleného nadpolovičnou

väčšinou, túto zmluvu podpíše alebo k nej neskôr pristúpi.

2. Členské mestá a obce zastupuje spravidla primátor alebo starosta., alebo iný zástupca obce

poverený primátorom, resp. starostom.

  3. Členstvo v Združení zaniká písomným oznámením členského mesta resp. členskej obce o vystúpení

zo Združenia na základe uznesenia mestského resp. obecného zastupiteľstva, schváleného nadpolovičnou

väčšinou jeho členov.

   4. Členstvo zaniká nezaplatením členského príspevku maximálne do konca príslušného kalendárneho roku,

alebo zánikom Združenia.

   5. Člen má voči Združeniu tieto práva a povinnosti:

a/ zúčastňovať sa na rozhodovaní o záležitostiach Združenia podľa týchto stanov

b/ podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku Združenia likvidáciou a to v pomere podľa

výšky členského príspevku

c/ zaplatiť členský poplatok

d/ dodržiavať stanovy

e/ svojou aktivitou prispieť k plneniu cieľov združenia

6. V otázkach súvisiacich so ZMOS sa členstvo delí na kmeňových členov a pridružených členov, pri hlasovaní o agende ZMOSU hlasujú len kmeňoví členovia


ČASŤ II.

Čl. III.


PREDMET ČINNOSTI A CIELE ZDRUŽENIA

  1. Združenie vo vzťahu k členom Združenia plní najmä koordinačnú iniciatívnu a vzájomnú metodickú

a informačnú funkciu.

  2. Koordinačnú funkciu vykonáva Združenie, najmä vytváraním podmienok pre výmenu názorov

a skúseností a informovaním spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity

regiónu, ochrany zložiek životného prostredia, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva a rozvoja

cestovného ruchu s akceptovaním miestnych, historických a duchovných daností regiónu.

  3. Iniciatívnu funkciu vykonáva Združenie vo vzťahu k členom najmä tým, že zapája ich predstaviteľov

na základe ich odbornosti a záujmu do riešenia spoločných problémov miestnej samosprávy, do prípravy

a realizácie spoločných stratégií v regióne.

  4. Metodickú a informačnú funkciu vykonáva Združenie priamo, a to výmenou vzájomných skúseností

i v otázkach praktického uplatňovania zákonov, tvorby všeobecne záväzných predpisov, týkajúcich sa

práv a povinností miest a obcí v rámci ich vymedzených kompetencií.

  5 Združenie vytvára predpoklady pre riešenie problémov a stratégií i na úseku transformácie vodovodov

a kanalizácií, ostatných mediálnych zariadení, zdravotníckych, sociálnych a školských zariadení

do majetku, resp. správy obcí. Združenie odporúča vznik špecializovaných služieb pre potreby územia.

  6. K naplneniu uvedených funkcií sa členovia vzájomne informujú o budovaní dát informačnej základne,

koordinujú jednotnú a kompatibilnú tvorbu komunálneho informačného systému, s cieľom vybudovania

jednotného informačného systému regiónu.

  7. Osobitnú úlohu plní Združenie pri tvorbe a rozvoji turistickej informačnej siete, tvorbe turistických

informačných kancelárií a v rozvoji a prezentácii Malokarpatskej vínnej cesty a Malokarpatského

regiónu v Slovenskej republike a v zahraničí.

  8. Združenie prezentuje problematiku samospráv pred verejnosťou.

  9. Združenie zabezpečuje prípravu a tam, kde je to vhodné aj realizáciu takých projektov, ktoré môžu byť

financované zo štrukturálnych a iných fondov a iniciatív ÉÚ.


ČASŤ III.

Čl. IV.


ORGÁNY ZDRUŽENIA

   1. Orgány združenia sú:

a/ Valné zhromaždenie

b/ Predseda Združenia

c/ Podpredseda Združenia

d/ Tajomník Združenia

e/ Kontrolná komisia

2. Valné zhromaždenie zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány.


Čl. V.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE


1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Združenia. Riadi činnosť Združenia.

2. Každé mesto, resp. obec deleguje na Valné zhromaždenie jedného zástupcu.

3. Uznesenie Valného zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov Združenia i pre všetky orgány.

4. Valné zhromaždenie :

a/ rozhoduje o vzniku a zániku Združenia a o mieste jeho sídla

b/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky a hlavné smery činnosti Združenia

c/ schvaľuje výšku členského príspevku

d/ schvaľuje rozpočet Združenia na príslušný rok a záverečný účet Združenia

e/ volí predsedu a podpredsedu Združenia

f/ volí členov kontrolnej komisie

g/ zriaďuje dočasné výkonné orgány delegované na rokovanie s orgánmi štátnej správy, moci,

na konferencie a mítingy.

h/ rozhoduje v prípade zániku združenia o naložení s majetkom

5. Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz za mesiac resp. podľa potreby. Zvoláva ho predseda

Združenia, v mimoriadnych prípadoch aj podpredseda Združenia.


Čl. VI.

PREDSEDA A PODPREDSEDA ZDRUŽENIA


1. Predseda Združenia je štatutárnym zástupcom Združenia. Predsedu združenia volí a odvoláva Valné

zhromaždenie podľa čl. IX. bod 2. Jeho funkčné obdobie trvá podľa volebného obdobia orgánov samosprávy obcí do prvého Valného združenia po voľbách do orgánov miestnej samosprávy.


2. Predseda Združenia:

a/ pripravuje, zvoláva a vedie Valné zhromaždenie

b/ reprezentuje Združenie a jeho stanoviská na verejnosti a v masovo-komunikačných

prostriedkoch

c/ rokuje v mene Združenia so subjektami zo všetkých troch sektorov / verejný, súkromný,

mimovládny /

d/ vedie agendu Združenia

e/ vedie jednoduché účtovníctvo Združenia, ktoré na požiadanie predkladá kontrolnej

komisii na kontrolu

f/ predkladá Valnému zhromaždeniu správu o hospodárení Združenia za uplynulé obdobie


3. Združenie má dvoch podpredsedov. Podpredseda Združenia je do funkcie volený Valným zhromaždením Združenia podľa čl. IX. bod 2.

Jeho funkčné obdobie trvá podľa volebného obdobia orgánov samosprávy obcí do prvého Valného

zhromaždenia Združenia po voľbách do orgánov miestnej samosprávy. V mimoriadnych / naliehavých/

prípadoch je oprávnený zvolávať Valné zhromaždenie Združenia.

Čl. VII.

KONTROLNÁ KOMISIA


1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať činnosť Združenia. Zodpovedá sa Valnému zhromaždeniu

združenia a je nezávislá od ostatných orgánov Združenia.

2. Kontrolná komisia má troch členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením Združenia. Títo si

spomedzi seba volia predsedu komisie.

3. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od orgánov Združenia akékoľvek informácie o hospodárení

a narábaní s majetkom Združenia. Orgány Združenia sú povinné oznámiť kontrolnej komisii všetky

skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie, alebo postavenie Združenia a jeho členov.

4. Na zistené nedostatky komisia upozorní Valné zhromaždenie Združenia a stanoví opatrenia na ich nápravu.

5. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, zasadnutie zvoláva a riadi predseda komisie. Komisia

každoročne predkladá rade Združenia správu o kontrole hospodárenia o dodržiavaní stanov. 6. Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie. .

Čl. VIII.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ROKOVANIA


1. Združenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členských obcí.

2. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia stanovené v čl. V.,ods.4, písm. a/ b/ e/ a h/ dvojtretinovou

väčšinou všetkých členov.

3. Ostatné zhromaždenia sú právoplatné súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. 4. Zrušenie, likvidácia, zánik a rozdelenie majetku je riešené osobitným ustanovením stanov.

Čl. IX.

ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA


1. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojim majetkom za nesplnenie svojich povinností.

Združenie je neziskovou organizáciou.

2. Majetok Združenia tvoria nasledovné zdroje financovania:

a/ členské príspevky na jeden kalendárny rok splatné k 31.1. príslušného roku vo výške schválenej

snemom v predchádzajúcom roku, v prípade že výška členského nebola v predchádzajúcom roku

schválená, členské sa platí v rovnakej výške ako v predošlom roku

b/ účelové združenia finančných prostriedkov na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia

Združenia, ktoré zároveň určí kritériá platby a spôsob použitia prostriedkov.

C finančné zdroje účelovo viazané na grantové programy

d/ príspevky a dary nečlenov Združenia

e/ výnosy z príspevkov a majetku Združenia

3. Prostriedky Združenia možno použiť len na zabezpečenie činnosti Združenia a na účely v súlade s jeho cieľmi. Účelovo viazané prostriedky možno použiť len na stanovený účel.

4. O použití finančných prostriedkov rozhoduje :

- do 200 EUR …......... .…...........predseda združenia

- nad 200 EUR............................ Valné zhromaždenie Združenia

5. O Právnych úkonoch vyžadujúcich písomnú formu, ktoré smerujú k nakladaniu s majetkom Združenia

/ hnuteľné veci, nehnuteľné veci, finančné prostriedky/ rozhoduje Valné zhromaždenie Združenia

a podpisuje ich predseda a podpredseda Združenia.

6. Bežnú administratívnu činnosť zabezpečuje podpredseda Združenia a tajomník.

7. Denný pokladničný limit sa stanovuje na 200 EUR

8. Za účelovú evidenciu a za jeho riadne vedenie zodpovedá tajomník Združenia, ktorý Valnému

zhromaždeniu združenia raz ročne predkladá na schválenie „Správu o hospodárení združenia“.

Stanovisko k správe predloží kontrolná komisia.

9. V prípade nedostatku finančných prostriedkov na činnosť Združenia sa budú mestá a obce podieľať

na krytí dodatočných nákladov podľa kľúča zostaveného podľa počtu obyvateľov miest a obcí.

Čl. X.

ZRUŠENIE, LIKVIDÁCIA A ZÁNIK ZDRUŽENIA


1. Združenie zaniká:

a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením miest a obcí na základe

rozhodnutia Valného zhromaždenia Združenia podľa čl. IX. bod 2.

b/ právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení

2. Pri zániku Združenia podľa čl. XI. ods. 1 písm. a/ je povinný štatutárny zástupca Združenia oznámiť

jeho zánik do 15 dní príslušnému krajskému úradu.

3. O zrušení a naložení s majetkom Združenia rozhoduje Valné zhromaždenie Združenia podľa čl. IX

bod 2.

4. Naloženie s majetkom Združenia môže prebehnúť dvoma spôsobmi :

a / prevodom majetku Združenia na právneho zástupcu

b/ likvidáciou majetku

5. V prípade likvidácie majetku Valné zhromaždenie určí likvidátora. Likvidácia sa vykoná podľa

všeobecne záväzne platných predpisov a likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov Združenia

v pomere podľa vyhlášky členských príspevkov. Nárok na likvidačný podiel má iba člen, ktorý

má v roku likvidácie zaplatený členský príspevok.


Čl. XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Zmeny a doplnky stanov je možné vykonať iba formou písomného dodatku, pričom každý podlieha

schváleniu Valného zhromaždenia Združenia podľa čl. IX. bod 2.

2. Každý člen Združenia dostane 2 vyhotovenia týchto stanov podpísané predsedom Združenia.

3. Združenie miest a obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.
Stanovy ZMO MR boli prijaté dňa : 7.10.2004 v DoľanochCopyright © www.zmomr.sk 2013 Všetky práva vyhradené