Vitajte na na stránke Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

Profil verejného obstarávateľa

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je podľa § 7 ods. 1 písm e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu ( skrátene ZMOMR)

Sídlo organizácie: Horná 20, 90001 Modra

Štatutárny orgán: RNDr.Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD, predseda združenia

IČO: 30797209

DIČ: 2022166718

VO môže zverejniť:

 • § 26 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
 • § 26 ods. 8 - osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, emailová adresa a telefónne číslo.
 • § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.


VO musí zverejniť:
 • Podľa § 18 ods. 7 zákona každú zmenu zmluvy je rovnako ako pôvodnú zmluvu potrebné zverejniť v profile do 7 pracovných dní od jej vykonania.
 • súhrnnú správu štvrťročne podľa ustanovenia § 111 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
  • hodnotu zákazky,
  • predmet zákazky,
  • identifikáciu úspešného uchádzača.
 • Podľa § 55 ods. 2 informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
 • Podľa § 57 ods. 2 Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
 • Poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy:

Podlimitná zákazka

prostredníctvom systému EVO

Predmet zákazky: „Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach“

Obchodné meno Poradie uchádzačov Kritérium 1. Kritérium 2. Spolu Odôvodnenie
JRK Slovensko s.r.o. 1. 150,00 bodov 145,83 bodov 295,83 JRK dosiahol najvyšší počet
bodov z max počtu 300 bodov
MEVA-SK s.r.o. 2. 120,00 bodov 118,49 bodov 238,49

Copyright © www.zmomr.sk 2013 Všetky práva vyhradené