Vitajte na na stránke Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu

Hlavnou aktivitou projektu je:

„Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 1477 kompostérov pre domácnosti. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.

Stručný popis projektu:

7.1 Popis východiskovej situácie

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je situované v severovýchodnej časti Bratislavského kraja a združuje 23 členských obcí a miest. Realizácia projektu sa dotýka územia 4 obcí: Limbach, Píla, Štefanová, Viničné. V súčasnosti na cieľovom území žije 6672 obyvateľov. Samotné združenie nemá kompetencie v oblasti odpadového hospodárstva. Kompetencie však majú všetky členské obce. Každá obec vykonáva úlohy, ktoré jej vyplývajú z programu odpadového hospodárstva a všeobecne záväzných právnych predpisov prijatých a platných v Slovenskej republike. V oblasti odpadového hospodárstva ide najmä o zber a prepravu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zabezpečovanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu, zabezpečovanie priestoru, kde môžu obyvatelia obce odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov či zabezpečovanie zberu a prepravy objemných odpadov. Obec zároveň vykonáva priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve a zabezpečuje údržbu infraštruktúry pre odpadové vody. Jednotlivé obce majú zavedený systém nakladania s odpadmi, za ktorý občania platia ročný poplatok. Do celoobecného systému nakladania s odpadmi je v jednotlivých obciach zapojených takmer 100 % domácností. Odpad je zneškodňovaný skládkovaním a separovaním. Prognózne do ďalších rokov sa predpokladá so znižovaním odpadu. Zber a zvoz odpadov obce riešia na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom služieb. Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi sú upravené Všeobecným záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na jednotlivých územiach obcí. Plocha zelene z ktorej sa plánuje kompostovať je na úrovni 1 142 286 m2. V jednotlivých obciach chýba možnosť zhodnocovať BRKO v mieste jeho vzniku (u občanov), lebo tento zhromažďujú na určenom mieste v obci a obec ho odváža na zmluvne zabezpečené miesto uloženia. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Kompostéry by boli umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy.

7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu

Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 470 ks 900 litrových, 837 ks 700 litrových a 170 ks 1050 litrových kompostérov pre domácnosti. Hodnoty údajov pre jednotlivé obce sú v nasledovnom poradí: názov obce: počet obyvateľov; počet rodinných domov; počet domácností; počet kompostérovpre rodinné domy; počet bytových domov; počet domácností v bytových domoch; počet kompostérov pre bytové domy; zelené plochy na verejnýchpriestranstvách; počet kompostérov na verejných priestranstrastvách;
Viničné: 2558; 995; 995; 662; 8; 90; 8; 64 730; 0;
Štefanová: 657; 165; 165; 110; 3; 15; 3; 20 000; 0;
Píla: 357; 140; 140; 93; 0; 0; 0; 100 000; 0;
Limbach: 3100; 900; 1002; 599; 3; 42; 3; 61 000; 0;
SPOLU: 6672; 2200; 2302; 1463; 14; 147; 14; 245 730; 0;
CELKOVÝ POČET KOMPOSTÉROV: 1 477
Hlavnou výhodou kompostovania v plastových kompostéroch je to, že dokážeme jednoduchším spôsobom cielene korigovať rozklad kompostovaného materiálu.To znamená, že použitím vhodného kompostéra minimalizujeme vplyv vonkajšieho prostredia, ako sú poveternostné podmienky, ale aj striedanie dňa a noci narozkladný proces. Výhody plastových kompostérov nám môžu zabezpečiť bezproblémový rozklad kompostovaného materiálu, ktorý dokážeme oproti inýmspôsobom skrátiť v niektorých prípadoch až o polovicu. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Kompostéry by boli umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy. Združenie nedisponuje žiadnymi technickými prostriedkami potrebnými na spracovanie BRKO. Žiadateľ nerealizoval projekt podporený z OP ŽP v programovom období 2007 – 2013, Envirofondu, Recyklačného fondu alebo iných verejných zdrojov. Predkladaný projekt nenadväzuje na žiadny už skôr realizovaný projekt. Realizácia projektu je v súlade s PHSR jednotlivých obcí a ich prioritnými rozvojovými oblasťami. Projekt je tak isto v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020, PO 5: Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje 5energie. Aktivita má za cieľ dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 a prispeje k naplneniu cieľa pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady - do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995.

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území jednotlivých obcí združenia. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Združenie vypracuje systém na protokolárne odovzdanie kompostérov domácnostiam, ako aj bude zabezpečovať kontrolu technického stavu a využitia kompostérov. Od realizácie projektu žiadateľ očakáva zníženie objemu komunálneho odpadu, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet členských obcí, z ktorého sa spolufinancuje zvoz a zneškodnenie odpadu. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.


Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je dobrovoľné zoskupenie miest a obcí nášho regiónu. Vo vzťahu k svojim členom plní koordinačnú, iniciatívnu metodickú a informačnú funkciu:

Koordinačná funkcia: vytvára podmienky pre výmenu názorov a skúseností a formovanie spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu...

Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu je dobrovoľné zoskupenie miest a obcí nášho regiónu. Vo vzťahu k svojim členom plní koordinačnú, iniciatívnu metodickú a informačnú funkciu:

Koordinačná funkcia: vytvára podmienky pre výmenu názorov a skúseností a formovanie spoločných stratégií pri riešení problémov v záujme ekonomickej prosperity, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu...

Iniciatívna funkcia: na základe odbornosti a a záujmu zapája svojich členov do riešenia spoločných problémov miestnej samosprávy, do prípravy a realizácie spoločných stratégií v regióne...

Metodická a informačná funkcia: výmena vzájomných skúseností aj v otázkach praktického uplatňovania zákonov, tvorby všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa práv a povinností miest a obcí v rámci ich kompetencií...

Združenie vytvára predpoklady pre riešenie problémov a stratégií transformácií vodovodov a kanalizácií, zdravotníckych, školských zariadení do majetku, resp. správy obcí...

Osobitnú úlohu plní Združenie pri tvorbe a rozvoji turistickej informačnej siete, tvorbe turistických informačných kancelárií a v rozvoji a prezentácii Malokarpatskej vínnej cesty a Malokarpatského regiónu doma a v zahraničí.

Partneri:

 • text 1
 • text 2
 • text 3
 • text 4
 • text 5
 • text 6
 • text 7
 • text 8
 • text 9
 • text 10
 • text 11

Copyright © www.zmomr.sk 2013 Všetky práva vyhradené